Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.

พานาโซนิค ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

โดยเน้นในเรื่องของการออกแบบคุณภาพอากาศเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อโรค รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยบริหารจัดการบุคคล การตรวจวัดอุณหภูมิ เก็บประวัติการเข้าออกพื้นที่ และช่วยลดการสัมผัสในช่วงสถานการณ์ Covid และยังมีระบบแสงสว่างสำหรับที่พักอาศัย อาคาร โรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงชุมชนอีกด้วย

บริษัท โกลด์มาร์กเทค จำกัด

ผู้นำในธุรกิจการบริการทางด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง มีการพัฒนาและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งยังเติบโต อย่าง มั่นคง เรามีชื่อเสียงในฐานะผู้ผลิต และผู้บริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 

เราไม่จํากัดเพียงแค่คุณภาพของสินค้าเท่านั้น แต่เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่ยั่งยืน ล้ำยุค และ คล่องตัว ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพอย่าง เคร่งครัด ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เอง ทําให้งานของเรา ตอบสนอง และสอดคล้องกับความต้องการต่อลูกค้า เสมอมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี

เราจะเป็นผู้นําด้านระบบปรับอากาศ และระบาย อากาศเพื่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการจัดการพลังงาน เรามุ่งเน้น และขับเคลื่อนไปสู่ กลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย

Utile Engineering International Co., Ltd.

ให้บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบประหยัดพลังงาน และ ระบบทำความเย็นด้วยการระเหยน้ำ ให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อิเล็กทรอนิคส์ อาหาร ยา ยานยนต์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการค้นคว้าและวิจัย ห้องเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมความชื้นสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 

บริษัท เอสจีไอ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัทฯ ของเราดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นเลิศทางความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำด้านการพัฒนาและสรรหาเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ ระบบน้ำร้อน ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบลดการใช้เคมี รวมถึงการจัดการปัญหาการติดเชื้อในอาคารปรับอากาศที่ใช้ระบบจัดการอากาศแบบหมุนเวียน ด้วยประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ของทีมงาน
Next Generation Engineering เราเน้นการบริหารงานด้วยเครื่องมือบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการจัดการปัญหา สร้างฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมต่องานบริการกับลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ